第5课课文注释 A

KLARIGOJ

 A

 Iam vivis du fratoj. 从前有兄弟两人。

 “Iam vivis…”(从前有…)常用于故事开头。

 La pli juna havas kvar infanojn kaj la alia neniun. 弟弟有四个孩子,哥哥一个孩子也没有。

 句中 la pli juna = la pli juna frato; la alia = la alia frato.

 la pli juna frato 的意思是“弟弟”。因为故事中只有弟兄两人,所以 la alia frato 必然是哥哥。

 Ili … dividis la grenon en du egalajn partojn. 他们把粮食分成相等的两份。请注意句中介词“en”后的名词应该用宾格。再如:

 Elbo dividas Dresenon en du urbojn, la malnovan kaj la novan.易北河把德累斯顿分成两座城市,即旧城和新城。

 la pli aĝa frato

 aĝa 是由名词 aĝo(年龄)转成的形容词,意思是“有…年岁的”。例如: Li jam estas dudek jarojn aĝa. 他已经二十岁了。

 Johano estas pli aĝa ol Petro. 约翰比彼得年龄大。如果只有弟兄两人,la pli aĝa frato 当然就是哥哥。Pli aĝa 也可以连写成 pliaĝa,如:la pliaĝa frato.

 “哥哥”也可以译成 la pli maljuna frato。

 enlitiĝi ( = kusiĝi en lito) 上床睡觉、就寝

 

 ellitiĝi ( leviĝi el lito )  起床、起身

 请注意 ekdormi (入睡)和 dormi (睡眠)的区别:前者表示“开始进入睡眠状态”,后者表示“处于睡眠状态”。

 试比较:

 Li baldaŭ ekdormis.  他很快就睡着了。

 Nun li trankvile dormas. 他现在正在安睡。

 “入睡”也可以用“endormiĝi”表示,用例请见本课课文 B 最后一段。

 Al li estas necesa pli multe da greno por la infanoj. 为了养活孩子,他需要较多的粮食。

 “esti necesa por (或 al) iu”的意思是“对某人是必需的。”再如: Via helpo estas necesa por mi.你的帮助对我来说是必需的。

 Mi iru rapide kaj almetu iom el mia greno al la lia, sed tiel, ke li ne sciu. 我得赶快去把我的粮食拿出一些给他添上,但要做得不让他知道。

 al la lia = al lia greno: 如果物主代词后面的名词被省略,物主代词前要加冠词。

 “tiel, ke …”用来引导一个结果状语从句,ke 后面的谓语动词可以用命令式,表示意愿; 不表示意愿时则用陈述式,例如:

 Mi tiel kuris, ke mi ne povas retrovi la spiron. 我跑得喘不过气来。

 Pli da infanoj, pli da manoj. 孩子越多,帮手越多。(这是一句世界语谚语)

 transmeti (trans-meti)的意思是“把…放到那边去”,transporti  (trans-porti)的意思是“把…搬过去”,“运输”。

 介词可以作前缀用来构成派生词(可参见第十一课语法)。例如:

 pri-labori  加工,种(田); ĉirkaŭ-preni  拥抱;en-litiĝi  上床睡觉,就寝; kun-ligi  结合,连接

 Dum la tago ili vidis, ke la du partoj estas denove egalaj. 白天他们看到那两份粮食又一样多了。

 这句话中主句的谓语动词 vidis 是过去时,宾语从句中的谓语动词 estas 是现在时。estas 的这种时态用法在语法上称为相对现在时,用来表示与主句谓语动词“vidis”的动作同时存在的行为或状态。

 在“Tiam ambaŭ ekkomprenis, kial la du partoj de la greno restas ĉiam egalaj”(这时两人都明白了为什么两份粮食始终是相等的)这句话中,宾语从句的谓语动词 restas 也是相对现在时。

 ekkompreni 的意思是“开始懂得”,“开始明白”,也就是原来不懂现在懂了。请比较下列两句的意思:

 Mi ne komprenis tiun ĉi frazon, sed post lia klarigo mi ĝin ekkomprenis. 我不懂这句话的意思,但经他解释之后,我懂了。

 Kun okuloj malsekaj de larmoj ĝojaj ili reciproke ĉirkaŭprenis sin. 他们双眼被欢乐的泪水湿润,互相拥抱在一起。

 句中介词“kun”表示“带着”,“de”表示“由于、因为”。

 reciproke ĉirkaŭpreni sin 意为“互相拥抱”。因 ĉirkaŭpreni 是及物动词,所以后面必须用反身代词 sin 作宾语。

 汉语中的“互相”译成世界语主要有两种方式:1)用词组 unu (la) alian; 2)用副词reciproke。

 使用 unu (la) alian 这一词组时,要根据所涉及的动词的性质而决定具体的形式。

 a)如果该动词是及物动词,则用 unu (la) alian;b)如果是不及物动词,必须根据动词的语法特性和句意的需要改变 unu (la) alian 的形式,即在 unu 和 (la) alia 之间插进一

 

 个适当的介词(在一般情况下,介词后的 alia 应该用主格)。例如:

 a)

 Ili amas unu la alian.  他们彼此相爱。

 Pere de Esperanto ni povas bone komprni unu alian. 借助世界语我们能够很好地相互了解。

 b)

 Ni devas helpi unu al la alia. 我们应该互相帮助。

 Tiamaniere ili alportadis la grenon unu al la alia dum kelkaj noktoj. 他们就这样在几天夜里彼此给对方添加粮食。

 Miaj avo kaj avino sidas unu apud la alia.  我的祖父和祖母并排坐着。

 Ili decidis neniam disiĝi unu de la alia. 他们决定彼此永不分开。

 Ili diris unu al la alia bonan nokton. 他们互祝晚安。

 Neniam ni disiĝos unu de la alia. 我们将永不分离。

 La geamantoj sidas unu apud la alia.  那对情人并排坐着。La du homoj staras unu kontraŭ la alia. 那两个人相对而立。Ili envenis unu post alia. 他们一个接着一个地进来了。

 Li kunigis kvin tapiŝojn unu kun alia. 他把五条地毯连在一起。

 Ili ekstermis la malamikojn unujn post la aliaj. 他们一批一批地消灭了敌人。

 【注】有的语法学家认为在表示两个人或物之间的相互关系时用 unu la alian,表示三个或三个以上的人或物的相互关系时则应该用 unu alian(不用冠词)。其实这种区别在柴门霍夫的语言习惯中是不存在的。如果说这两种形式有什么区别的话,那似乎是前者所表示相互关系的含义较后者更强烈些(冠词 la 在词组中起强调作用。)

 使用副词 reciproke 表示“互相”时,及物动词必须带有反身代词或与主语人物一致的宾格代词。例如:

 Ili amas sin reciproke.  他们在相爱。

 Ni povas nin kompreni reciproke parolante en Esperanto. 用世界语交谈,我们能够互相了解。

 Kun okuloj malsekaj de larmoj ĝojaj ili reciproke ĉirkaŭprenis sin. 他们双眼被欢乐的泪水湿润,互相拥抱在一起。(There are no discussion topics yet in this forum)