第17课语法说明

GRAMATIKO

 

一、句子成分表解(二)

成分

类别

构成形式

例    句

定      语

 

形 容 词

 Li estas brava soldato. 他是一个勇敢的士兵。

分词形容词

 Mi vidis flugantajn birdojn. 我看见几只飞鸟。

序数词

 La kvina leciono ne estas malfacila. 第五课不难。

代词

 Li estas mia amiko. 他是我的朋友。

 Tiuj libroj estas interesaj. 那些书有趣。

介词词组

 Perdiĝis la plumo de Johano. 约翰的钢笔丢失了。

 Ĝi estas ponto el ŝtono. 那是一座石桥。

 Mutulo ne havas la kapablon de parolo. 哑巴没有讲话的能力。

Jen estas vojo al feliĉo. 这是一条通往幸福的道路。

Li havas libron pri gramatiko. 他有一本语法书。

Mi vidis la knabinon en jupo. 我看见了那个穿裙子的姑娘。

Ŝi aĉetis kilogramon da pomoj. 她买了一公斤苹果。

动词不定式

Mutulo ne havas la kapablon paroli. 哑巴没有讲话的能力。

Li donis la ordonon ataki. 他下了进攻命令。

从句

La homo, kiu venis hieraŭ, estas mia amiko. 昨天来的那个人是我的朋友。

Ŝi aŭdis la famon, ke li mortis. 她听到了关于他已经死去的传闻。

La demandon, ĉu lingvo artefarita estas ebla, oni jam solvis. 人造语是否可能的问题,人们已经解决了。

同 位 语

 

名词

Li amas sian filon Karlon. 他爱自己的儿子卡尔。

Mi sendis al vi la libron"Hamleto". 我把哈姆雷特这本书给你寄去了。

Li ne komprenas nian lingvon Esperanto. 他不懂我们的语言世界语。

Ni, ĉinaj esperantistoj, devas kontribui al la Esperanta movado. 我们中国世界语者应该对世界语运动有所贡献。

状       语

 

副词

Li parolas laŭte. 他大声讲话。

Ŝi skribas krajone. 她用铅笔写字。

Li venos vespere. 他将在晚上来。

Ili ne estas hejme. 他们不在家。

Ŝi estas tre bela. 她很美。

Mi trovis ĝin iom peza. 我觉得它有点儿重

Li venis tro malfrue. 他来得太迟了。

Estas terure varma. 天热得要命。

 

名词(宾格)

Li estis instruisto dek jarojn. 他当过十年老师。

La kesto pezas 8 kilogramojn. 这箱子重八公斤。

La strato estas mil metrojn longa. 这条街长一千米。

 

动词不定式

Li iras promeni. 他去散步。

Ili invitis lin paroli. 他们请他讲话。

 

介词词组

La kato estas sub la lito. 猫在床下。

Li venos je la deka horo. 他将在十点钟来。

Lia vivo estas en danĝero. 他有生命危险。

Ŝi tranĉas viandon per tranĉilo. 她用刀切肉。

La ponto estas longa je 50 metroj. 这座桥长五十米。

Ŝi iris en la ĉambron. 她走进房间。

Li mortis por la patrujo. 他为祖国而牺牲。

Li prenis la krajonon por skribi. 他拿起铅笔写字。

 

分词副词

Kantante li dancis. 他边唱边跳舞。

Falinte, li releviĝis. 他跌倒以后又站起来。

 

从句

Kiam mi venis, vi dormis. 我来的时候,你在睡觉。

Mi loĝas, kie li loĝis. 我住在他过去住的地方。

Li parolas laŭte, por ke ĉiuj aŭdu. 他大声讲,好让大家都听见。

Mi iros, se ne pluvos. 如果不下雨,我就去。

Kiam ajn vi venos, mi vin akceptos. 无论你什么时候来,我都接待。

独 立 成 分

肯定词和

否定词

jes, ne

Ĉu li estas instruisto? Jes, li estas instruisto. 他是教师吗?是的,他是教师。

Ĉu vi komprenas? Ne, mi ne komprenas. 你懂吗?不,我不懂。

感叹语

感叹句

 Ho, kia malfeliĉo! 多么不幸啊!

呼语

名词

 Per kio mi povas servi al vi, sinjoro?先生,您要买什么?

ho+名词

 Ho mia kor', ne batu maltrankvile! 我的心啊,莫要剧烈地跳动。

形容词

 Adiaŭ, mia kara.再见,亲爱的。

插入语

词或词组

Hieraŭ, ekzemple, li diris al mi, ke … 例如,他昨天对我说…

Via amiko, por paroli sincere, ne plaĉas al mi. 老实说,我不喜欢你的朋友。

短句

Tio estas mia kulpo, mi konfesas. 我承认,这是我的过错。

La urbestro, oni ne scias kial, ne ĉeestis la kunvenon. 不知为什么,市长没有出席会议。

 

二、宾语的用法

名词宾格除了用来表示及物动词的直接宾语外还可以用于下列情况:

1. 表示运动方向:

Morgaŭ mi veturos Pekinon. 我明天要到北京去。

La muso kuris sub la liton. 老鼠跑到床下。

Ni metu nian esperon sur la gejunulojn. 我们要把希望寄托在青年身上。

<注>副词加宾格词尾也可表示运动方向。例如:

Post la laboro la patro revenis hejmen. 父亲下班后回家。

La ŝipo balanciĝas supren kaj malsupren. 那条船上下颠簸。

2. 代替某些介词,用来表示:

a. 动作发生的时间(代替介词“en”):

Mi venos la venontan dimanĉon. ( = en la venonta dimanĉo) 我下星期天来。

D-ro Zamenhof naskiĝis la dek-kvinan de decembro 1859. 柴门霍夫博士生于一八五九年十二月十五日。

Li skribis al li du fojojn. 他给他写过两次信。

b. 时间的延续(代替介词“dum”):

Li veturis du tagojn kaj unu nokton.( = dum du tagoj kaj unu nokto) 他乘车走了两天一夜。

Ĉiutage oni laboras ok horojn. 人们每天工作八小时。

Li estis instruisto dudek jarojn. 他当过二十年教师。

c. 度量衡的量(代替介词“je”):

La lito estas longa du metrojn kaj larĝa unu kaj duonan metrojn. 这张床长两米宽一米半。

Karlo estas alta 175 centimetrojn. 卡尔高175公分。

Tiu ĉi kesto pezas 5 kilogramojn. 这个箱子重五公斤。

La jako kostas dudek jŭanojn. 这件上衣值二十元。

Mia domo estas du kilometrojn for de la lernejo. 我的家离学校两公里。

ĉ. 行为的方式(代替介词“kun”):

Li promenas la manojn en la poŝoj. (kun la manoj en la poŝoj) 他双手在口袋里散步。

Li sidis tie senmove, la brakojn krucitajn sur la brusto. 他双臂交叉在胸前一动也不动地坐在那里。

注:宾格在同一句中不宜多处使用。例如:

Li faras nenion la tutan tagon.(他整天什么也不干)宜改为Li faras nenion dum la tuta tago.

Li instruas nin kemion.(他教我们化学)应改为Li instruas al ni kemion. 或Li instruas nin pri kemio.(There are no discussion topics yet in this forum)