第1课作业

EKZERCOJ

 

I. 朗读下列单词,注意单词重音:

mondo, monto, drinki, trinki, korbo, korpo, baro, paro, bordo, porto, mano, malo, bena, bela, junio, julio, kurzo, kurso, paŝi, pasi, serĉi, ŝerci, veŝto, vesto, rozo, roso, ĝoji, ĝui, heroo, balai, paŭzo, ĵaŭdo, fraŭlo, aŭdi, laŭdi, aŭskulti, ankaŭ, laŭta, ambaŭ, ankoraŭ, aŭtomobilo, aŭtobuso, aŭtoro, aŭtuno, aŭgusto, celi, ĉefo, cetera, certa, ĉerizo, ĉemizo, belo, bero, kvazaŭ, preskaŭ, baldaŭ, fali, fari, farti, ekzemplo, ekzemplero, esprimi, estimi, eĥo, horo, ĥoro, koro, aranĝi, arĝento, etaĝo, popare, parope, arope, parto, aparta, apartigi.

 

II. 说出下列短文中划线各词的词类:

LA NURA SOLVO

En aŭtobuso iu diris:“Konduktoro! Fermu la fenestron, mi mortas pro la malvarmo.” La konduktoro faris tion. Tiam alia homo diris:”Konduktoro! Malfermu la fenestron, mi mortas pro la


varmo.” La konduktoro gratis la kapon kaj ne sciis, kion fari. Fine iu en la angulo diris“: kaj unu mortos. Poste malfermu ĝin kaj la alia mortos. Tiam ni havos pacon.”

(aŭtobuso 公共汽车, konduktoro 售票员, grati 搔)

Fermu ĝin


III. 仿照例句用 kiu 或kio 填充: 例:  estas tiu sinjoro? (mia frato)

    Kiu estas tiu sinjoro?

1.     estas tiu fraŭlino? (instruistino)

2.     estas sur la tablo? (kajero)

3.     staras en la ĝardeno? (ili ĉiuj)

4.     estas en la domo? (unu tablo kaj du seĝoj)

5.     vi vidas antaŭ vi? (lin)

6.     vi rigardas? (la florojn)

7.     trinkaĵon vi amas? (teon)

8.     libroj kuŝas sur la tablo? (tiuj libroj)

9. Ĉe  tablo vi sidos? (ĉe tiu ĉi tablo)

 

IV. 仿照例题改写下列句子:

例:Unu amiko min vizitis hieraŭ. La amiko estas esperantisto.

→ La amiko, kiu vizitis min hieraŭ, estas esperantisto.

1. Vi parolis pri unu libro. La libro estas interesa.

2. Mi aĉetis floron. La floro estas belega.

3. Iu homo staras ĉe la fenestro. La homo estas alta.

4. Mia frato faris eraron. La eraro instruas min.

5. Mia onklo ofte rakontas al mi fabelojn. Mi atente aŭskultas la fabelojn.

 

V. 将下列句子译成汉语并注意 kiu 的用法:

1. 

1. Kiu lernanto tion faris?

2. Pri kiu libro vi parolis?

3. Mi ne scias, kiu faris tion.

4. Diru al mi, kiujn librojn vi legis.

5. Ĉu vi scias, en kiu ĉambro li loĝas?


2. 

1. Mi ĵus vidis la sinjoron, kiu estis kun vi hieraŭ.

2. Li loĝas en la domo, kiu estas apud la ĝardeno.

3. En la ĉambro estas unu tablo kaj tri seĝoj, kiuj estas malbonaj.

4. Ĉu la infano estas la knabeto, kiu ludis hieraŭ kun liaj filetoj?

5. Li sidas sur tiu seĝo, kiu staras ĉe la fenestro.

6. Tiu lernanto, kiu estas diligenta, lernas Esperanton tre bone.


3. 

1. Li promenas tie kun tiu, kiu venis hieraŭ el Pekino.

2. Ne bona estas tiu, kiu nur babilas kaj nenion faras.

3. Plej bone ridas tiu, kiu laste ridas.

4. Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras.


Ĉ. 

1. Kiu ne laboras, tiu ne manĝu.

2. Kiu multe parolas, tiu ne multe faras.

3. Kiu dormas longe, vivas mallonge.

4. Kiu bone agas, timi ne bezonas.

5. Kiu por ĉiuj laboras, pri si mem ne memoras.


VI. 将下列句子译成汉语并注意 kio 的用法:

A. 1. Mi demandis lin, kio li estas.

2. La instruisto demandas la lernantojn, kio kuŝas sur la tablo.

3. Diru al mi, kio okazis al vi

4. Ĉu vi scias, kio brulas tie?

5. Mi ne scias, kion vi deziras.

6. Ŝi volas scii, pri kio li ĵus parolis.


B. 1. Mi lernas tion, kion vi instruas.

2.Ĉu vi scias tion, kio okazis hodiaŭ matene? 

3.Ĉu vi aĉetis tion, kion vi deziras?

4.Mi deziras bone koni tion, pri kio li parolas. 

5.Aĉetu tion, kion vi bezonas.

6.En tiu ĉi libreto estas tio, kion mi legis en gazeto.


C. 1. Kio komenciĝis, tio ankaŭ finiĝos. 

2.Kion oni volas, tion oni povas. 

3.Kion vi ne perdis, tion ne serĉu. 

4.Kio pasis, ne revenos.

5. Kio estas lernita, ne estas perdita.

6. Kio estas bona por vi, estas bona ankaŭ por mi.

 

VII. 将下列句子译成世界语:

1. 谁学习最用功,我们就给谁奖品。

2. 在他们闲谈的时候,我阅读昨天买的那本书。

3. 不要整天无所事事地浪费时间。

4. 他用五根火柴摆出两个三角形。

5. 写好那封信我就把它寄出了。

6. 你能解出我刚才给你出的题吗?

7. 昨天和我们在一起的那位同志住在那间房间里。

8. 我要拜访(viziti)的那位朋友是一个世界语者。

9. 他在阅读你昨天给他的那本杂志。

10. 看见坐在桌旁的那个人吗?