第5课作业

EKZERCOJ

I. 说出下列由-ig 构成的派生词的意思:

1. ĉesigi, daŭrigi, estigi, faligi, ĝojigi, haltigi, irigi, mortigi, rapidigi, sidigi, starigi, venigi

2. sciigi, trinkigi, lernigi, pardonigi, komprenigi, decidigi, havigi, konigi

3. aliigi, beligi, blankigi, varmigi, grandigi, blindigi

4. enigi, forigi, aligi, ebligi, kunigi

5. ŝtonigi, edzigi, ordigi, gustigi, nuligi

6. endomigi, enlitigi, enmanigi, enterigi, subakvigi, senakvigi, senplumigi, endormigi, senesperigi, sensentigi, senvestigi

 

II. 说出下列由-iĝ 构成的派生词的意思(可查阅字典):

1. vendiĝi, montriĝi, kolektiĝi, finiĝi, renkontiĝi, vidiĝi, fermiĝi, estingiĝi

2. kuŝiĝi, stariĝi, dormiĝi

3. laciĝi, ruĝiĝi, efektiviĝi, maljuniĝi

4. aliĝi, disiĝi, eliĝi, foriĝi, kuniĝi

5. edziĝi, tagiĝi, printempiĝi, amasiĝi, paciĝi

6. alboriĝi, enŝipiĝi, subakviĝi, surmariĝi, surteriĝi, endormiĝi, enpensiĝi, senmoviĝi, senvidiĝi, senvestiĝi

 

III. 用后缀-ig 或-iĝ 填充:

5. La bona filo ĝoj as la gepatrojn.

2. ŝi tre bel is, ĉar la feliĉo bel is ŝin.

4. La suno varm as la teron, kaj la varmo ebl as la vivon.

5. En la varmo la fruktoj matur as.

5. Li fal is la glason.

6. Mi nur volas atent i vin pri la uzado de tiu vorto.

7. Ni certe far os bonaj geamikoj.

8. Tio plikost is la varojn.

9. Ven u al mi mian fratinon, ĉar mi volas ion diri al ŝi.

10. La lernantoj lev is por saluti sian instruiston.

11. Li al is al nia Esperanta rondo.

12. For u tiun babilemulon, ĉar li malhelpas al mi.

13. Liaj zorgoj triobl is.

14. Vest u varme, ĉar ekstere tre malvarme.

15. Frumatene ni ellit as kaj vespere ni enlit as.

16. Per sukero mi dolĉ as la kafon.


17. Ĉu la vetero iom plibon is?

18. Li edz is al mia fratino.

19. La lampo esting is.

20. Ni ĉiuj amuz is tre bone.

 

IV. 选择填充:

1. Oni tagmanĝas  la tagmezo.(en, ĉe, dum)

2. Mi ellitiĝas  la sesa ĉiumatene.(dum, en, je)

3. Kiam mi kombas al mi la harojn, mi rigardas min  la spegulo.(kontraŭ, al, en)

4. Li kaj lia frato en la arbaro.(renkontis, renkontiĝis)

5. Li enlitiĝis kaj baldaŭ .(dormis, ekdormis)

6. La infano  trankvile.(dormis, endormiĝis)

7. Demetu la grizan jakon kaj  la bluan.(metu sur vin, portu)

8. Ili  kaj komencis diskuti.(sidis, sidiĝis)

9. Mi devas  , ĉar ĉi tie ne estas seĝo.(stari, stariĝi)

 

V. 将下列句子译成汉语:

1. Ŝi edziniĝos al li tuj post la somero.

2. Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.

3. Tro multe da salo malbonigas la manĝon.

4. Ne beligas loko homon, sed homo la lokon.

5. Eĉ ŝtono verdiĝas, se ĝi longe ne moviĝas.

6. Putrado(糜烂) de fiŝo komenciĝas de la kapo.

7. La aero estas necesa por la homoj.

8. La rivero dividas nian urbon en du partojn.

9. Ili deziras unu al la alia bonan nokton.

10. Ili komprenas sin reciproke, parolante en Esperanto.

 

VI. 将下列句子译成汉语,注意 kiam 的用法。

A.

1. Kiam mi venis al li, li dormis.

2. Kiam la kato promenas, la musoj(耗子) festenas.

3. Kiam vorto eliris, ĝin vi jam ne retiros. B.

1. Post kiam la laboro finiĝis, ili iris al sia hejmo.

2. Post kiam ŝi estis mallongan tempon en la arbaro, fariĝis nokto.

3. Post kiam la suno subiris(落山), ni revenis hejmen. C.

1. Tuj kiam li revenos, mi lin vizitos.

2. Fermu la pordon tuj kiam li eliros.

3. Tuj kiam la suno leviĝis, la birdoj forflugis.

 

VII. 回答下列问题:

1. Je kioma horo vi kutime vekiĝas?


2. ĉu vin vekas vekhorloĝo(闹钟) aŭ via patrino?

3. Kion vi faras post kiam vi vekiĝas?

4. Kie vi faras gimnastikajn ekzercojn kaj kie vi lavas al vi la vizaĝon?

5. Per kio vi purigas viajn dentojn?

6. Kiam vi kutime matenmanĝas?

7. Je kioma horo vi eliras el via domo? Kaj kien vi rapidas?

8. Kion vi faras en la lernejo? Kiom da lernohoroj vi havas antaŭtagmeze?

9. Kie vi tagmanĝas kaj kion vi faras post tio?

10. Kiam via posttagmeza lernado komenciĝas kaj finiĝas?

11. Kion vi faras post la vespermanĝo?

12. Ĉu vi ofte aŭskultas radion aŭ rigardas televidon?

13. Je kioma horo vi enlitiĝas?

14. Kiel vi dormas ĉiunokte?