第20课作业

EKZERCOJ

 

I. 选择括号中适当的动词填充:

A  1. Li longe          al ŝi en la vizaĝon. (vidis, rigardis)

   2. Mi          lin fali de la tegmento. (vidis, rigardis)

   3. Li          la nigran tabulon, sed li          neniun vorton, ĉar li estas miopulo. (vidas, rigardas)

B  1. Ĉu vi          la birdojn kanti? (aŭdas, aŭskultas)

   2. Ili ne volis          miajn konsilojn. (aŭdi, aŭskulti)

   3. Mi atente          , sed          nenion. (aŭdis, aŭskultis)

C  1. Nun li trankvile          . (dormas, ekdormis)

   2. Apenaŭ li kuŝiĝis, li          . (dormis, ekdormis.)

   3. Heieraŭ nokte li          je la deka, kaj li profunde          ĝis la mateniĝo. (dormis, ekdormis)

Ĉ  1. Ni          kun li pri tio. ( diris, parolis, rakontis)

   2. Mi volas          al vi nur unu vorton. (diri, paroli, rakonti)

   3. Mia avino ofte          al mi belan historion. ( diras, parolas, rakontas)

D  1. Per la fruktoj vi          la arbojn. (scios, konos)

   2. Li kantis ĉiujn kantojn, kiujn li          . (sciis, konis)

   3. Mi ne          , ke li ne          vin. ( scias, konas)

   4. Mi          tiun melodion (旋律,曲调), sed mi ne          , kie mi ĝin aŭdis. ( scias, konas)

E  1. El la libro mi povas multon          .(studi, lerni)

   2. Sub la profesoro ŝi          la ecojn de substanco(物质). (studas, lernas)

F.  1. Ĉiutage li          ĝis ebriiĝo. (drinkas, trinkas)

   2. La gastoj          po glaseton da vino. (drinkis, trinkis)

G  1. Li ne          respondi mian demandon. ( deziras, volas)

   2. Mi          al vi bonan vojaĝon. ( deziras, volas)

Ĝ  1. Ili          danci. (ŝatas, amas)

   2. Nur suferinto          feliĉon.  (ŝatas, amas)

   3. Ŝi vin estimas kaj          , sed vin ne          .   (ŝatas, amas)

H  1. Ĉu vi jam          vian brakhorloĝon? (trovis, serĉis)

      Ne. Mi ankoraŭ ĝin          . (trovas, serĉas)

    2. Mi          Petron. Ĉu vi scias, kie li estas? (trovas, serĉas)

    3. Li estas tiel purema, ke eĉ unu polveron vi ne          sur lia vesto. ( trovos, serĉos)

Ĥ  1. Feliĉo          servado al la popolo. (konsistas el, konsistas en)

    2. Mia skribilaro          krajono, plumo kaj inkujo. ( konsistas el, konsistas en)   

 

II. 给文中缺少词尾的动词加上适当的词尾:

DU  MIOPULOJ

Du miopuloj interdisputis pri tio, kiu el ili est   malpli miopa. Por fini la disputon, ili interkonsentis, ke la postan tagon ili ir   al la templo por kontroli kiu el ili pov   pli bone legi la tekston de la memortabulo super la templopordo.  

Tuj post la disiro unu el ili iris al la templo por studi la tekston. Starante iom proksime de la pordo, li legis la tekston de la memortabulo kaj ĝin enkapigis al si.

Iom poste venis ankaŭ la alia miopulo al la templo por legi la tekston. Li staris pli porksime al la la pordo kaj povis legi ne nur la tekston, sed ankaŭ la malgradajn vortojn, kiuj troviĝ   sur la malsupra parto de la tabulo.

La postan tagon ili iris al la templo kaj elektis lokon tre malproksiman de la pordo por konvinki unu la alian, kiom bone ili kapabl   vidi. La unua klare kaj laŭte legis la tekston kun triumfo. Tiun tekston povis legi ankaŭ la dua, sed li aldonis, ke li pov   legi ankaŭ la malgrandajn vortojn. La unua protestis(抗议), dirante, ke tiuj vortoj ne troviĝ   sur la tabulo. Post iom da kverelado(争吵) ili decidis, ke ili sin turn   al unu el la bonzoj(和尚) por ricevi solvon.

Aŭdinte la problemon, la bonzo respondis, ke hieraŭ vespere li jam forpren   la tabulon kaj tial ĝi ne plu pend   super la pordo.

 

III. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

SEN

1. La rozo sen akvo baldaŭ velkos.

2. Sen laboro ne venas oro.

3. Sen fajro ne brulas eĉ pajlo.

4. La muso restis du tagojn sen manĝi kaj trinki.

5. Sen trograndigo oni povas diri, ke Esperanto estas multe pli facila, ol ĉia lingvo natura.

6. Ni pasis preter la turo sen vidi ĝin.

7. Rajdi sur ĉevalo oni ne lernas sen falo.

8. Ni ne ja vivas por manĝi, tamen sen manĝo oni ne povas vivi.

9. Ŝi estas ne sen kulpo.

10. Li tion diris ne sen kaŭzo.

SUB

1. Li havis kusenon sub la kapo.

2. La ĉasistoj dormis sub la libera ĉielo.

3. Ili ripozas sub alta kverko.

4. El sub la kanapo la muso kuris sub la liton, kaj nun ĝi kuras sub la lito.

5. Li portis paperujon sub la brako.

6. Li falis sub la radojn de veturanta vagonaro.

7. Sub lia gvido la kurso komenciĝis.

8. Li portis blankan ĉemizon sub la jako.

SUPER

1. Super la nigra tabulo pendas la mapo de Ĉinio.

2. Tenante la manojn super la okuloj, li rigardadis malproksimen.

3. Saliko(柳树) staras super la rivero kaj speguliĝas en la pura akvo.

4. La termometro(温度计) montras du gradojn super la nulo.

5. Li sidas en ŝuldoj ĝis super la ŝultroj.

6. La aeroplano(飞机) flugis super la maron.

7. La akvo ŝprucas super nin.

8. La fiŝoj elsaltis super la akvon.

9. Tio estas super mia povo.

10. Kiam ajn mi venas, li ĉiam sidas super laboro.

11. Ne sidu tro longe super la libro.

SUR

1. Li tenis la piedojn sur benketo.

2. La malriĉulo havis sur si ĉifonaĵojn.

3. Nia metodo baziĝas sur la praktiko.

4. La ĝardenisto verŝis akvon sur la florojn.

5. La luno verŝis lumon sur la arbaron.

6. Sur la serena ĉielo staras bela suno.

7. Sur lia vizaĝo mi vidis ĝojan rideton.

8. Se mi estus sur ŝia loko, mi ne farus tion.

9. Sur ĉiu paŝo ni renkontis barojn.

10. La vorto estis preta sur miaj lipoj.

11. Li direktis sian rigardon sur min.

12. Mi prenos sur min la respondecon.

TRA

1. Du ekbriloj de fulmo trakuris tra la malluma ĉielo.

2. Malrapide, ambaŭ iris tra la longa malplena strato.

3. Tra unu orelo ĝi eniras, tra la dua ĝi eliras.

4. Mallarĝa vojeto kondukas tra tiu ĉi kampo al nia domo.

5. La suno brilis sur lin tra inter la branĉoj.

6. La koko krias tra la tuta nokto.

TRANS

1. Ili loĝas kontraŭ nia domo, trans la strato.  

2. Trans Atlantiko kuŝas Ameriko.

3. La hirundo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj hirundoj.

4. Ĵetu la pilkon trans la muron.

5. Li rigardis trans la lagon al la monteto kontraŭe.

6. Tio estas belaj rakontoj el trans la montoj.

 

IV. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):

A. Senfunda, senlime, sensencaĵo, senĉesa, senfina, senkompata, senmorta, senokupa, senzorga, sendependa, senlaca, sensenta, senforta, senvoĉa, senespere, senpage   

B. subtera, subvesto, subteni, subnutrita, subaŭskulti, subkompreni, subridi, subiri, sunsubiro, suba, subiĝi, sube, subigi, subaĵo, subulo

C. supersigno, superhomo, supersaĝi, superbela, superruzi, superakvi, superflua, superjaro, supertago, supernutrado, superproduktado, superŝarĝo, superpleniĝi, supermezura, supera, superi  , superemo, superulo

Ĉ. surflugi, suriri, surmeti, surverŝi , surtabligi

D. trairi, trapasi, traflugi, tralasi, tralegi, tradorm, tranokti, travintri, travivi, trabruli, tralerni, travidebla, trae, traigi

E. transiri, transĵeti, transpaŝi, transsalti, transporti, transplanti, transloĝiĝ, transskribi, transdiri, transdoni, transformi, transmara, transa, transigi, transulo

 

V. 将下列句子译成汉语:

A.

1. Niaj soldatoj okupis la urbon.

2. La libroj okupas la tutan skribotablon.

3. Ĉiuj sidlokoj estis okupitaj.

4. Nia tuta gramatiko okupas nur unu paĝon.

5. Tio ne okupos multe da tempo.

6. Du demandoj okupis lian spiriton.

7. Tiu penso tute okupis lin.

8. Libro pri filozofio okupis liajn pensojn.

9. Tiam mia kuzino estis okupata de gravaj aferoj.

10. Kiu sin okupas je kemio, estas kemiisto.

11. Lia edzino sin okupas pri arto. Ŝi estas artistino.

12. Ili estas okupitaj je la pretigado de la novaj vestoj de la reĝo.

13. Tiu artikolo sin okupas de la komenco ĝis la fino je komparado de Esperanto kun Volapuko.

14. Kial vi okupiĝas pri tiaj bagateloj?

15. Mi nun ne havas tempon por okupiĝi pri tio.

16. La kantado estas agrabla okupo.

17. Kio estas via okupo? --- Mi estas kuracisto.

18. Pro troa okupiteco li ne ĝuas eĉ unu horon da libereco.

19. Hodiaŭ mi estas multeokupita. Morgaŭ mi estos senokupa, kaj mi povos ekskursi kun vi.

B.

1. Li lasis sian veston ĉe mi kaj foriris.

2. Li lasis la ŝlosilojn de la ĉambro al sia infano.

3. La febro jam lasis min.  

4. Ĝi rapide malaperis, lasante poste si fumon kaj malagrablan odoron.

5. Sufiĉe pri tio, mia amata, ni lasu ĝin!

6. Lasu min for por du horoj.

7. Oni lasis la sidlokon neokupita.

8. Lasu ŝin trankvila.

9. Li ne lasis min en trankvilo.

10. Mi lasis la vortojn tute sen ia ŝanĝo.

11. Lasu lin ĉe lia tasko!

12. Ŝteliston neniu lasas en sian domon.

13. Lasu, ke respondu tiu, kiun mi demandis.  

14. Lasu min dormeti.

15. Mi ne lasis, ke oni kaptu min.

16. Mi pacience lasis lin paroli.

17. Li lasis fali sian hakilon en la akvon.

18. Ŝi lasis la venton ludi kun ŝiaj longaj haroj.

19. Li lasis sin trompi de li.

20. Tion dirinte li forlasis la ĉambron.

21. Kial tiu homo forlasis sian edzinon?

22. Mi forlasis mian intencon.

23. Ili trovis la domon forlasita.

 

VI. 将下列句子译成世界语:

1. 我军(niaj trupoj)占领了那座山头。

2. 展览会(la ekspozicio)占了整个二楼楼面。

3. 他忙得不可开交。

4. 那张座位没有人坐。

5. 他在法国政府中担任要职。

6. 宴会和演说共用了三个小时。

7. 他们主要从事农业。

8. 你今天早上有什么事?

9. 他忙着解一道难题。

10. 他总是想着那个问题。

11. 他要把什么留给你?

12. 他把那本书留在桌上。

13. 他把一封信交给了门房(pordisto).

14. 他累了,让他安静休息一会儿。

15. 不要让田荒芜了。

16. 我让他们走了。

17. 我们把他单独丢下。

18. 他让钢笔从桌上掉下。

 

VII. 将下列短文译成世界语(文中没有学过的词可查词典):

匆匆

朱自清

燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?——是有人偷了他们罢:那是谁?又藏在何处呢?是他们自己逃走了罢:现在又到了哪里呢?

我不知道他们给了我多少日子;但我的手确乎是渐渐空虚了。在默默里算着,八千多日子已经从我手中溜去;像针尖上一滴水滴在大海里,我的日子滴在时间的流里,没有声音,也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。

去的尽管去了,来的尽管来着;去来的中间,又怎样地匆匆呢?早上我起来的时候,小屋里射进两三方斜斜的太阳。太阳他有脚啊,轻轻悄悄地挪移了;我也茫茫然跟着旋转。于是——洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。我觉察他去的匆匆了,伸出手遮挽时,他又从遮挽着的手边过去,天黑时,我躺在床上,他便伶伶俐俐地从我身上跨过,从我脚边飞去了。等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

在逃去如飞的日子里,在千门万户的世界里的我能做些什么呢?只有徘徊罢了,只有匆匆罢了;在八千多日的匆匆里,除徘徊外,又剩些什么呢?过去的日子如轻烟,被微风吹散了,如薄雾,被初阳蒸融了;我留着些什么痕迹呢?我何曾留着像游丝样的痕迹呢?我赤裸裸来到这世界,转眼间也将赤裸裸的回去罢?但不能平的,为什么偏要白白走这一遭啊?

你聪明的,告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?

                                                             1922年3月28日