第9课作业

EKZERCOJ

 

I. 将下列各词译成世界语:

1.植物 2.树木(乔木) 3.灌木 4.木本植物 5.草本植物 6.菌, 蘑菇 7.根 8.树干 9.树枝 10.芽, 蕾 11.花 12.叶子 13.茎 14.汁,桨 15.穗 16.谷粒  17.种子  18.果实 19.浆果 20.苹果 21.梨 22.桔子 23.樱桃 24.桃 25.杏 26.葡萄 27.草莓 28.栗 29.甜瓜 30.西瓜 31.香蕉 32.松树 33.法国梧桐 34.橡树 35.玫瑰 36.丁香 37.山楂 38.果树 39.谷类 40.小麦 41.大麦 42.小米 43.玉米 44.大米 45.蔬菜 46.芸苔 47.花椰菜 48.西红柿 49.菠菜 50.胡萝卜 51.萝卜 52.黄瓜 53.豌豆 54.洋葱 55.辣椒 56.蚕豆 57.菜豆

 

II. 用世界语说出下列水果的名称:

1. Dolĉa frukto ruĝflava, preskaŭ globforma, kies mola ŝelo(壳,皮) estas facile disigebla for de la karno(肉,果肉).  (        )

2. Dolĉa frukto malmolkerna(kerno核), sukoplena kaj karneca, en formo de elektra lampo.    (        )

3. Malmolkerna frukto, kiu havas flavan, pli-malpli ruĝvangan haŭton(皮) kaj tre sukoplenan, bongustan karnon.  (        )

4. Longa berfrukto kun nemanĝeble, facile deŝirebla, ĉe maturiĝo flava ŝelo kaj kun blanka, dolĉa, mola, pli-malpli faruneca(faruo面粉) karno uzata kiel nutraĵo.  (        )  

5. Kapogranda frukto, havanta ruĝan aŭ flavan ege sukoriĉan karnon.  (        )  

6. Malhele-verda, sufiĉe malgranda frukto, havanta oleoriĉan kranon kaj malmolan kernon, uzata salita aŭ por produktado de manĝoleo.  (        )

7. Ruĝa aŭ flava pugnogranda frukto rondforma kun blanka sukoplena karno kaj mola kerno.    (        )

8. Dolĉa, tre sukoplena bero, manĝata freŝa aŭ sekigita aŭ uzata por vinproduktado.    (        )

 

III. 将下列句子译成汉语:

1. La floroj staras en plej luksa florado.

2. Li donacis al ŝi bukedon(花束) da floroj.

3. Petofi mortis en la floro de sia juneco.

4. Mi vidis tie florantajn persikarbojn.

5. Floru la amikeco inter niaj du popoloj.

6. Se estas pli da ĝojo inter la homoj, oni diras, ke la ŝtato floras.

7. Tiu arbo havas malfruan floradon.

8. Floroj velkas pli rapide en hejtata domo.

9. La deŝirita rozo sen akvo baldaŭ velkos.

10. Inter la folioj de la libro kuŝas velkintaj floroj.

11. Tiu ĉi velkinta pomo ne plaĉas al mi.

12. La koloroj de la kurteno(幕,帘) jam velkas.

13. La majunulino etendis(伸出) siajn velkintajn brakojn kaj ostecajn manojn.

14. La varmega suno velkigas la florojn.

15. Li tralegis la libron folion post folio.

16. La branĉoj de la pomarbo fleksiĝis sub la fruktoj.

17. Doktoro pri ĉiuj diversaj branĉoj de scienco ankoraŭ ne troviĝis.

18. Jen estas branĉoj de la montaro.

19. La vojo al tiu urbo tie ĉi disbranĉiĝas de la ĉefa ŝoseo(公路).

20. Nun en nia urbo jam burĝonas Esperanta movado.

21. Se Peĉjo ne semos, Petro ne rikoltos.

22. Kiu semis maljuston, rikoltas insulton(责骂).

23. Mi esperas, ke vi ĉesos semi inter ni malpacon.

24. Kiam la tritiko estis rikoltita, oni faris feston.

25. Li rikoltis nenion, krom sendankeco.

26. La oratoro rikoltis grandan sukceson.

27. Ĉu oni povus vegeti kiel la planto?

28. En Parizo oni vivas, en provinco (外省,即巴黎以外的地方)oni vegetas.

29. Ili vegetas en la plej malluma nesciado.

30. Ĉio estus preferinda al tiu velka kaj vegeta vivo en peze enfermita aero.

 

IV. 说出下列各组句子在意思上的细微差别:

1. Mi ne skribis leteron.   

  Mi skribis ne leteron.  

  Ne mi skribis leteron.  

2. Mi tute ne kredas tion.   

  Mi ne tute kredas tion.  

3. Hieraŭ mi nur legis.   

  Hieraŭ nur mi legis.  

   Nur heiraŭ mi legis.  

4. Eĉ li ridas pri tio.  

  Li ridas eĉ pri tio.   

  Li eĉ ridas pri tio.  

5. Eĉ li montris al mi la leteron.

  Li eĉ montris al mi la leteron.

  Li montris eĉ al mi la leteron.

  Li montris al mi eĉ la leteron.   

6. Mi bezonas almenaŭ tri horojn.   

  Almenaŭ mi bezonas tri horojn.  

7. Ankaŭ mi regalos vin.  

  Mi regalos ankaŭ vin.    

  Mi ankaŭ regalos vin.  

 8. Mi loĝas ankaŭ tie.

   Ankaŭ mi loĝas tie.   

   Mi ankaŭ loĝas tie.  

9. Je la oka ĉiuj preskaŭ finis sian laboron.

   Je la oka preskaŭ ĉiuj finis sian laboron.

   Preskaŭ je la oka ĉiuj finis sian laboron.  

10. Ĉi tie ni nur parolas Esperanton.   

   Ĉi tie ni parolas nur Esperanton.  

   Ĉi tie nur ni parolas Esperanton.   

   Nur ĉi tie ni parolas Esperanton.  

 

V. 下列各句在词序安排上都不够完满,请根据你对句子的理解适当调整词序,使句子更加完美:

1. Mi lian fratinon sur la strato renkontis.

2. Tiu libro estas interesa treege.

3. Nun komprenas mi jam la tekston.

4. En Finnlando estas la vintro longa.

5. Tion mi ne kredas, la patro de Johano respondis.

6. Oni akceptis la de Petro faritan proponon.

7. Mi ne renkontis lin, sed lian fraton.

8. En dimanĉo oni ne devas labori, sed ripozi.

9. Mi pruntedonis mian novan vortaron al li.

10. La floroj kaj herboj sur la kampoj jam velkis.

 

VI. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

PO

1. Por miaj tri infanoj mi aĉetis naŭ pomojn kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomojn.

2. Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn, tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝojn, mi finos la tutan libron en kavar tagoj.

3. Ni veturis po kvindek kilometrojn tage.

4. La gastoj trinkis po glaseton da vino.

5. Tiu ĉi ŝtofo kostas po kvin jŭanojn por metro.

POR

1. Mi mendis kafon por vi.

2. Tio estas ĉambro por la gastoj.

3. Li estas invitita por kanti.

4. Ilo el oro taŭgas por ĉiu laboro.

5. Li aĉetis florojn por du frankoj por sia edzino.

6. Li pagis por la floroj du frankojn。

7. Mi abonis la gazeton <El Popola Ĉinio> por unu jaro.

8. Por tiu ĉi prezo la vesto ne estas kara.

9. Por kio vi venis al mi? Ĉu nur por babili kun mi?

10. Dudek kvin membroj voĉdonis(投票) por kaj nur dek voĉdonis kontraŭ la propono.

11. Ili havas nenion por diri.

12. Li estas tro fiera por aŭskulti miajn konsilojn.

13. Mi prenis la danĝeron por ŝerco.

14. Tio estis granda perdo por mi.

15. Tiu ĉi tago restos por mi ĉiam memorinda.

16. Pruntedonu al mi vian libron por unu momento.

17. Mi restos por ĉiam via amiko.

18. Lernu diligente hodiaŭ, por ke morgaŭ vi povu pli multe kontribui al la kvar modernigoj de nia patrujo.

POST

1. Post vetero malbela lumas suno plej hela.

2. Iom post iom la ventego kvietiĝis.

3. Li kaŝis sin post la kurteno.

4. Ŝin trafis unu malfeliĉo post la alia.

5. Li fermis post si la pordon.

PRETER

1. Li pasis preter mi sen saluto.

2. La vojo kondukis preter la vilaĝeto.

3. La rivero fluas preter nia urbo.

4. Li pafis preter la celo.

PRI

1. Ŝi parolas kun li pri iu grava afero.

2. Li estas profesoro pri literaturo.

3. Pri havo najbara oni estas malavara. (avara吝啬)

4. Pri ŝtrumpa truo scias nur la ŝuo.

5. Kiu pri ŝtelo(偷窃) silentas, tiu ŝtelon konsentas.

PRO

1. Ŝi devis kuŝi tutan tagon en la lito pro malvarmumo.

2. Pro multo da arboj li arbaron ne vidas.

3. Ili ridas pro lia naiveco.(naiva天真的)

4. Ni trinku pro la sano de nia avo.

5. Li demandis ŝin, pro kio ŝi ploras.

6. Petro aĉetis la bovon pro cent frankoj.

7. Ili demandis, kiom li postulas pro la ĉevalo.

 

VII. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):

1. Pogrande, pomalgranda, popece, pometre, politer, poiom, pogrupa

2. Porvivaĵo, porĉiama, portempa

3. Postfojno, postgusto, postkuri, postlasi, postmorgaŭ, postparolo, postrikolti, postsigno,  posteulo

4. Preteriri, preterpasi, preteratenti, pretervole

5. Priparoli,  prilabori, pripensi, prilumi, prikanti, priserĉi, priskribi, prirespondi, prizorgi

6. propeka(kapro), proparoli,  propeti

 

VIII. 在下面短文的空白处填入适当的介词:

Eleganta angla sinjoro, loĝanta         Hindujo, invitis foje gastojn         tagmaĝo. Oni manĝis        ĝardena salono kaj ĉar        tiu lando estas tre varmege, la pordoj kaj fenestroj estis malfermitaj. La sinjoro posedis elefanton, kiu estis tre malsovaĝa kaj kiun tre amis liaj infanoj. Ordinare, kiam oni manĝis        la ĝardena salono, la elefanto venis        la pordo, stariĝis        la seĝo de la infanoj kaj manĝis la fruktojn, kiujn la infanoj metis   sian teleron. La infanoj neniam protestis(抗议) kaj eĉ aldonis pli multe         fruktoj.        tiu tago estis ankaŭ invitita juna kadeto(军校学生); la elefanto volis preni frukton ankaŭ        la telero         la fremda gasto, sed la kadeto pikis(刺)        la forko ĝian rostron(象鼻). La besto retiris la rostron kaj foriris. Subite, kiam ĉiuj ankoraŭ sidis        la tablo, la juna elefanto revenis, portante malgrandan arbeton,        kiu vivis formikoj tre pikemaj. La elefanto proksimiĝis        la kadeto, ŝutis(撒)        lian kapon la teron        la radikoj, la formikoj rampis        liajn nukon, kolon kaj vizaĝon kaj tiel pikis lin, ke li laŭte krius, se tio ne estus nekonvena. Li devas silente suferi la doloron.  

(el "Unua Legolibro" de Kabe)