第18课作业

EKZERCOJ

 

I. 将下列各词译成世界语:

1. 动物(包括人在内的)2. 动物(除人以外的) 3. 哺乳动物 4. 鸟 5. 爬行动物 6. 两栖动物 7. 鱼 8. 昆虫 9. 四足动物 10. 马 11. 驴 12. 牛 13. 绵羊 14. 山羊 15. 家兔 16. 狗 17. 猫 18. 猪 19. 骆驼 20. 狮 21. 虎 22. 熊 23. 狼 24. 狐狸 25. 野兔 26. 象 27. 猴 28. 家畜 29. 燕子 30. 鸡 31. 鹅 32. 龟 33. 蜥蜴 34. 蛇 35. 鳄鱼 36. 蛙 37. 癞蛤蟆 38. 蜜蜂 39. 萤火虫 40. 毛毛虫 41. 蚕 42. 苍蝇 43. 蚊子 44. 蚂蚁 45. 益虫 46. 害虫 47. 毛发 48. 羽毛 49. 翅膀 50. 喙 51. 鳍 52. 鳞 53. 鳃

 

II. 将适当的动物名称填在下列各题的括号内:

1. Granda bruto, kiu donas lakton kaj viandon. ()

2. Milda bruto, kies lano estas valora. ()

3. Dombesto, kiu kaŝas siajn ungojn kaj antaŭigas ilin nur ĉe ekvido de rato. ()

4. Fidela dombesto, gardanta la hejmon. ()

5. Utila birdo kun tre longaj, pintaj flugiloj, larĝa, plata beko kaj tondilsimila vosto. ()

6. Korta birdo, kiu krias ĉiutage ĉe la tagiĝo. ()

7. Granda kvarpieda rampulo, vivanta en grandaj riveroj de Hindujo kaj Afriko. ()

8. Insekto tre abomena, kiu vivas en lokoj loĝataj de homoj kaj bestoj kaj tre ŝatas putrintaĵojn. ()

9. Sovaĝa, kruela besto, similanta altkruran hundon kun pendanta vosto kaj kapo, kaj vivanta en arbaroj. ()

10. Sovaĝa, timema mamulo, kun longaj oreloj kaj longaj postaj kruroj, kiu povas rapide saltkuri. ()

 

III. 填入适当的从属连词:

1. Ni iros kaj iros         fine ni atingos la ĉelon.

2. Skribu al li,        li sciu pri la afero.

3. La memoro plimalfortiĝos,        oni ĝin ekzercadas.

4. Li parolas,        li estus prezidanto(主席).

5. Parolu tiamaniere,        mi povu vin kompreni.

6. Estas konvene,        vi silentu.

7. Mi dubas,        li kapablas solvi la problemon.

8.        vi farus vian taskon, mi vin rekompencus.

9. La reĝo estis tiel kruela(残酷的),        ĉiu lin malamas.

10. Neniu iam interesiĝos pri mia taglibro(日记),        iam en la vivo mi akirus veran amikon.

11. Ni elektis tiun vojon,        ĝi estas rekta(直的)kaj klara.

12. Li kuris tiel rapide,        ŝi ne povis lin sekvi.

13. Li estas ankoraŭ soifa,        li jam trinkis.

14. Mi scias,        li jam revenis hejmen.

15. Estis tiom da personoj en la salono,        oni ne povis sin movi.

16. Li rapide progresas en la lernado de Esperanto,        li scias por kio li lernas ĝin.

17.        min retenos(阻止,留住) grava afero, mi veturos al Pekino.

18. Estas tiel varme,        mi ne povas ekdormi.

19. Unu vido taŭgas pli        dek aŭdoj.

20.        vi dormadis, li laboradis.

21. La fakto estas,        li ne bone plenumis sian taskon.

22. Li malŝparas,        li estus milionulo.

23.        mi ĝenis vin, pardonu al mi.

24.        la kantistino kantis, ĉiuj silente aŭskultis.

25. Mi havas la profundan kredon,        nia afero finfine triumfos.

26.        vi volus tion fari, vi ne povus.

27. Atendu        li venos.

28. Li diris,        lia patro malsniĝis.

29. Vi povas nun iri hejmen,        vi jam finis vian laboron.

30.        ŝi venis al la fonto, ŝi vidis infanon tie starantan.

  

IV. 将下列句子译成汉语:

1. Ili eliras sur la korton, por spiri freŝan aeron.

2. La ĉambro spiras la odoron de rozoj.

3. Ŝi enspiris la aeron profunde.

4. La sablo elspiris ardantan varmegon.

5. Sur tiuj ĉi vastaj kampoj paŝtas sin aroj da ŝafoj.

6. Ili lasas siajn brutojn paŝtiĝi sur montdeklivo.

7. Azenon komunan oni batas plej multe.

8. Li batis tapiŝon por ĝin senpolvigi.

9. La horloĝo ĵus batis la sesan.

10. Jam la dekdua horo batis.

11. Pluvo batas en la fenestrojn.

12. Ho mia kor', ne batu maltrankvile.

13. La sango cirkulas de la koro al la koro tra la pulmoj.

14. Multaj homoj kaj veturiloj malrapide cirkulas sur la strato.

15. En la urbo cirkulas diversaj onidiroj.

16. La ŝafinoj produktas ordinare nur unu ŝafidon.

17. Tiuj arboj produktas pomojn.

18. Azio produktas multe da greno.

19. Tiu regiono produktas oron.

20. Tiu fabriko produktas bonan tolon.

21. Vinberujo ne kreskas en nordaj landoj.

22. La akvo de la rivero senĉese kreskas.

23. De minuto al minuto kreskis la homamaso.

24. Kun ĉiu tago kreskis niaj fortoj.

25. Bona estas Romo, sed tro malproksima de nia domo.

26. Vi estas tro juna por legi tian libron.

27. Li jam estis tro laca por porti la pezan keston sur sia dorso.

28. La tempo estas tro valora, ke oni ĝin perdu en tiaj disputaĉoj.

29. Li estas tro gaja, por ke li povu rakonti logike. (或por rakonti logike).

30. Tro da kuiristoj kaĉon difektas.

 

V. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

KONTRAŬ

1. La du homoj staras unu kontraŭ la alia.

2. Li paroladis kun ŝi vizaĝo kontraŭ vizaĝo.

3. Ili kuraĝe batalis kontraŭ la malamikoj.

4. Li koleras kontraŭ mi.

5. Li naĝas kontraŭ la fluo.

6. Vi devas preni medikamenton kontraŭ febro.

7. Ne parolu kontraŭ via konscienco(良心).

8. Li aĉetis de infano la birdon kontraŭ kelke da frankoj.

9. Vi estas tro bona kontraŭ mi.

10. Kiel li agis kontraŭ mi, tiel mi agos kontraŭ li.

11. Mi ne plendas kontraŭ la sorto.

KROM

1. Ĉiuj venis krom li.  

2. Nun ŝi volas fari nenion alian krom kanti(或kantado).

3. Krom Petro ankaŭ Johano venis.

4. Mi legis ankaŭ aliajn librojn krom <Fabeloj de Andersen>(安徒生童话集)

5. Ni povas doni al vi ĉion krom genio.

6. Zamenhof nenion pli postulis, krom ke oni ne plu titolu lin majstro(大师).

KUN

1. Ŝiaj okuloj renkontiĝis kun la rigardo de la junulo.

2. Lia fervoro pri Esperanto kreskas kun ĉiu tago.

3. Ili diskutis kun mi pri la problemo.

4. Li venis al mi kun libro en la mano.

5. Ĉinio estas lando kun longa historio.

6. Li fermis la pordon kun granda bruo.

7. Ŝi demandis kun batanta koro.

8. Li paŝis kun la flanko antaŭen.

9. La maristoj luktis kun kuraĝo kontraŭ la marondoj.

10. La junulo batalis kune kun mi kontraŭ niaj malamikoj.

11. Envenis virino kun ne kombitaj haroj.

LAŬ

1. Mi restas ĉi tie laŭ lia deziro.

2. Laŭ mia opinio tiu libro estas tre bona.

3. La ŝipo veturas laŭ la vento.

4. Mi promenas laŭ la rivereto.

5. Ŝi lin trovis laŭ sia gusto.

6. Mi konas lin laŭ la nomo.

7. Ĉiu mezuras aliajn laŭ sia mezurilo.

8. Laŭ la frukto oni arbon ekkonas.

MALGRAŬ

1. Li ekkuris malgraŭ mia malpermeso.

2. Ili venis malgraŭ malbona vetero.

3. Malgraŭ ĉio, vi sukcesos.

PER

1. La birdoj batas la aeron per siaj flugiloj.

2. Li plenigis la botelon per vino.

3. La adjektivoj(形容词) finiĝas per "-a".

4. Li venigis ilin per sia amiko.

5. Ne ĉiam per aĝo mezuriĝas la saĝo.

6. 38 dividite per 3 faras 12 kaj restas 2.

7. 6 obligite per 10 faras 60.

8. Per helpo de vortaro mi komprenis vian leteron.

9. Mi dormis per peza dormo.

10. Ni ne povas atingi ĉiujn celojn per unu fojo.

11. Li prenis la infanon per la mano. (比较: Li preins la infanon je la mano. )

 

VI. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):

1. kontraŭbatali, kontraŭdiri, kontraŭdiro, kontraŭflanko, kontaŭleĝa, kontraŭparoli, kontraŭstari, kontraŭvola, kontraŭa, kontraŭe, kontaŭaĵo, kontraŭi, kontaŭulo

2. Kromnomo, kromvirino, kroma, krome

3. Kunagi, kunbatalanto, kunfluejo, kunhelpi, kunkalkuli, kunlabori, kunligi, kunmeti, kunporti, kunpremi, kunpreni, kunsento, kunsidi, kunteksto, kunteni, kuntiri, kuntreni, kunveni, kunveno, kunvivi, kuniĝi, kune, kunaĵo, kuneco, kunigi, kunulo

4. Laŭcela, laŭdire, laŭeble, laŭgrade, laŭiri, laŭleĝe, laŭlonge, laŭmezura, laŭmoda, laŭpeze, laŭvice, laŭvole, laŭa, laŭigi

 

VII. 将下列句子译成世界语:

1. 虽然下雨, 我还是要到那里去。

2. 据我看这是一部很有价值的作品。

3. 真理在我们一边。

4. 他一上床就睡着了。

5. 一位白发老人走进屋里。

6. 除年老者外大家都来了。

7. 他的家在一家大商店对面。

8. 那艘船正在逆风行驶。

9. 我们应该和困难作斗争。

10. 苏州在南京和上海之间。

11. 他们从早一直工作到晚。

12. 他把我一直送到家门口。

13. 她昨天和她的女儿一起进城。

14. 鲁迅永远活在我们心中。

15. 会议在友好的气氛中进行。

16. 他是用什么方式解出那道题的?

17. 他穿着灰色大衣在街上散步。

18. 这是苏州出的丝绸。

19. 桌上有一盒火柴。

20. 我的姑母住在北京城外。

21. 他一生中从未说过违心的话。

22. 她的祖母去年生病死了。

23. 我们的老师大约有四十岁。

24. 我昨天是在张教授的家里吃的晚饭。

25. 靠近车站有一家大旅馆。

26. 他在娱乐而不在工作。

27. 他们的会议将在五点以前结束。

28. 胜利属于为自己的理想战斗不息的人。