第17课作业

EKZERCOJ

 

I. 将下列各词译成世界语:

1.体育运动 2.游戏 3.娱乐 4.(运动)队 5.运动员 6.体操运动员 7.田径运动 8.跑 9.跳 10.投掷 11.射击 12.骑自行车 13.游泳 14.潜水 15.水上运动 16.舢板驶帆 17.划船 18.登山 19.体操 20.举重 21.击剑 22.篮球 23.足球 24.网球 25.兵兵球 26.国际象棋 27.纸牌游戏 28.钓鱼 29.打猎 30.比赛 31.竞赛 32.奥林匹克运动会 33.最高纪录 34.世界纪录 

 

II. 回答下列问题:

1. En kiu jaro komenciĝis la pragrekaj olimpiaj ludoj?

2. Kion signifas la "olimpia paco"?

3. Kiom da pragrekaj olimpiadoj okazis?

4. Kiu renovigis la olimpian ideon?

5. Kiom da modernaj olimpiadoj okazis ĝis nun?

6. Kie okazis la lasta kaj kie okazos la sekva olimpliado?

7. Kiaj sportistoj povas partopreni en la olimpiaj ludoj?

8. Kian devizon Coubertin elmetis por la modernaj olimpiadoj?

9. Ĉu vi sportas?

10. Kiujn sportojn vi praktikas?

11. Kiu sporto estas la plej ŝatata en via lernejo (aŭ fabriko)?

12. Kiu estas la plej bona sportisto en via klaso (aŭ laborejo 车间)?

13. Kiom longe kaj kiom alte vi saltas?

14. Dum kiom da tempo vi kuras 100 metrojn?

15. Ĉu vi amas gimnastiki?

16. Kiu estas la plej lerta gimnastikisto inter vi?

17. Kiel plaĉis al vi la lasta piedpilka matĉo?

 

III. 仿照例句标示出下列各句的定语或状语((定语用红色标示,状语用蓝色标示)):

例:Mia onklo loĝas en Pekino.

1. Esperanto estas lingvo internacia.

2. Ŝi metis la libron sur la tablon.

3. Mi sidiĝis ĉe la tablo apud la fenestro.

4. Ni ne perdu nian tempon, babilante kaj diskutante.

5. Li laboradis ĝis profunda nokto.

6. Tiu libro pezas duonkilogramon.

7. Ŝi estas patrino de Paŭlo.

8. La monto estas alta je du mil metroj.

9. Vento forblovis la defalintajn foliojn(叶子).

10. Tiu homo estas mia amiko.

11. Jam estas la tempo iri hejmen.

12. Mi amas Esperanton pro ĝiaj simpleco, logikeco kaj belsoneco.

13. Ni estas kontraŭ la ekspluatado(剥削) de la homo al la homo.

14. Li eksaltis de ĝojo.

15. La birdeto jam ricevis la kapablon flugi.

16. Mi sendos al vi la libron, pri kiu mi parolis.

17. Ili sendis lin labori en la kamparo.

18. Sen gutoj malgrandaj maro ne ekzistas .

19. Ni iru dormi.

20. Ni bezonas ripozon, kiam ni sentas nin lacaj.

21. Li naskiĝis la naŭan de julio 1963.

22. Ni ne devas senripoze laboradi la tutan tagon.

23. Mi havas libron pri kemio.

24. Ili batalas ŝultro ĉe ŝultro.

25. Lia propono elekti novan prezidanton ne estis akceptita.

26. Oni invitis stultan bienulon rigardi korbopilkan matĉon.

27. La Pariza Ejfel-turo (巴黎艾菲尔铁塔) estas konstruita el fero.

28. Sur la monto staras domo el ligno.

29. La tro multa parolado lacigis lin.

30. Ĉinio estas lando kun longa historio.

 

IV. 将下列句子译成汉语并注意句中宾格的用法:

1. Tago tagon sekvas, sed ne similas.

2. Mi estas du jarojn pli aĝa ol vi.

3. Tri semajnojn antaŭe li forveturis.

4. Jam du jarojn lia avo mortis.

5. Li mortis la 2-an de junio.

6. Ili laboris la tutan tagon.

7. Li ne vivos pli ol unu monaton, ĉar li estas morte malsana.

8. Li restis en Afriko tri jarojn kaj ses monatojn.

9. Ŝi elportis ĝin ekster la urbon.

10. Flanken, sinjoro.( = Iru flanken, sinjoro.)  

11. Ni vivas feliĉan vivon.

12. Li ekvojaĝis la lastan lundon.

13. Homo lernas la tutan vivon.

14. Li vizits min tri fojojn.

15. La arbo estas 20 metrojn alta.

16. La stacio estas nur du kilometrojn malproksima de ĉi tie.

17. La libro kostas 20 frankojn.

18. Fajro provas la oron, mizero la koron. 

19. Kvar tagojn post mia reveno min vizits mia amikino.

20. Ŝi vojaĝis eksterlandon.

21. Li falis teren.

22. Lia parolado daŭris preskaŭ du horojn.

23. Mia onlino pezas 60 kilogramojn.

24. Mi kuras antaŭ la domon.

25. La ŝtono falis sur la teron post mia dorso.

 

V. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

EL

1. Ili revenis el Hispanujo.

2. El la tri fratoj li estas la plej forta.

3. El la manoj la dekstra estas la pli forta.

4. Mi vekis lin el lia dormo.

5. Li prenis la leteron el la mano de la sendito.

6. La homa korpo konsistas el tri ĉefaj partoj, kapo, trunko kaj membroj.

7. El klara ĉielo tondro ekbatis.

8. Ne el ĉiu ligno oni faras violonon(小提琴).

9. La mantelo estas farita el veluro.

10. Li amas ŝin el sia tuta koro.

11. Ili vivas el ŝparo.

12. Ĉi tiu fabelo estas tradukita el la ĉina lingvo.

13. Mi ne scias, el kia kaŭzo li ne venis.

14. Niaj pomoj estas same dolĉaj, kiel tiuj el via ĝardeno.

15. Li faris al si ĉapelon el la malnova ĉapelo de sia patro.

En

1. Mi sentas min sana kiel fiŝo en akvo.

2. Li kuŝas en la lito.

3. Mi tre ŝatas tiajn somerajn noktojn, ĉar ili vekas en mi ne ĉiutagajn pensojn.

4. Ni promenas mano en mano.

5. En la lingvo Esperanto ni vidas la estontan lingvon de la tuta mondo.

6. Mi petas vin, ke de la nuna momento vi ĉesu vidi en mi "majstron"(大师).

7. La vera ĝojo konsistas en tio, ke ni faras bonon al la homaro.

8. Ne miksu vin en malproprajn aferojn.

9. Ŝi venis en nova vesto.

10. Tio estas en mia povo.

11. En la venonta jaro mi vizitos Gernanujon.

12. Ĉu vi helpos al ni en okazo de bezono.

13. Vi forgesos min en ses monatoj.

14. Ili venis en granda nombro.

15. La klarigon ili donis en diversaj manieroj.

16. En la nomo de la pekinaj esperantistoj mi vin salutas.

17. Li rompis la vazon en pecetojn.

18. Traduku la libron en Esperanton.

19. La lando estas dividita en 9 provincojn.

20. <La Homo kaj la Sezonoj> estas poemo en prozo.

21. Li diris en si.

22. Li legis la libron en kvar tagoj.

ĜIS

1. Mi akompanis mian amikinon ĝis ŝia domo.

2. Li vidas nur ĝis la pinto de sia nazo.

3. Ili estas armitaj de la kapo ĝis la piedoj.

4. Li laboradis ĝis profunda nokto.

5. Mi restos ĉi tie ĝis morgaŭ.

6. Ĝis nun mi ankoraŭ ne vidis mian onklon, kiu loĝas en Eŭropo.

7. Li ne dormis ĝis la mateno.

INTER

1. Germanujo kuŝas inter Francujo kaj Polujo.

2. Vizitu min inter la dekdua horo kaj la kvara.

3. Ili laboras inter la leviĝo kaj la subiro de la suno.

4. Li vivas inter kamparanoj.

5. Li dividis la pomojn inter la infanoj.

6. Ili konsentis inter si.

7. Ili diferencas inter si per la aĝo.

8. La du projektoj (方案) havas inter si nenion komunan.

9. Inter faro kaj rakonto staras granda monto.

JE

1. La vojo estas longa je dek kilometroj.

2. Ŝi estas malsana je la brusto.

3. Li malsaniĝis je ftizo (肺结核).

4. Neniu estas kapabla je ĉio.

5. Mi prenis ŝin je la brako.

6. Li estas je duono da kapo pli alta ol ŝi.

7. Mi estas je unu jaro pli juna, kaj tamen je kiom mi estas pli saĝa ol vi?

8. Mi ne kredas je Dio.

9. La infano disrompis la botelon je pecetoj.

10. Li okupas sin je muziko.

11. La arbo estas senigita de vento je siaj folioj(叶子).

 

VI. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):

1. elaĉeti elakvigi eldevigi eldoni elforĝi elfosi elhaki elingigi eliri elĵeti elkalkuli elkreski ellabori ellasi ellerni ellitiĝi elmeti elmontri elnaĝi eloviĝi elparoli elpaŝi elpensi elpeti elporti elpremi elpreni elprovi elpuŝi elrigardi elsalti elspiri elstara elŝipiĝi elteni elterigi eltiri eltranĉi eltrinki eltrovi eluzi elvagoniĝi elvoki ele elen eligi eliĝi

2. enamiĝi enblovi enbrakigi encerbigi endormiĝi enfali enflui engluti enhavo eniri enirejo enkalkuli enkasigi enkonduki enlasi enmanigi enmeti enpensiĝi enporti enpoŝigi enprofundiĝi enpuŝi enskribi enspiri enŝipiĝi enteksi enteni enterigi entute enuigi envagoniĝi enveni enviciĝi ena ene enigi eniĝi

3. ĝisfunde ĝisiri ĝismorte ĝisnuna ĝisrande ĝisvivi

4. interhelpi interkompreniĝi interkomunikigi interkonsenti internacia interparolo interrilatoj interrompi interŝanĝi intertempe interveni intervidiĝi intera interaĵo intere

 

VII. 将下列句子译成世界语:

1. 彼得把书借给了我。

2. 一些人在下棋,其他人在看报。

3. 这些苹果好象已经熟了。

4. 我相信这孩子是诚实的。

5. 我的父亲上星期二动身到上海去了。

6. 人们通常一天吃三餐。

7. 我觉得他的样子很可笑。

8. 这张桌子有二米长,一米宽。

9. 我在我叔叔家里住了三天。

10. 小猫跑到床下去了, 谁也抓不到它。