第15课作业

EKZERCOJ

I. 将下列各词译成世界语:

1. 家    2. 家庭   3. 帐篷   4. 建筑物   5. 房屋   6. 房间   7. 楼房   8. 一楼   9. 二楼   10. 三楼   11. 摩天大楼   12. 简陋小屋   13. 别墅   14. 城堡   15. 宫殿   16. 公寓   17. 旅馆   18. 墙   19. 门   20. 地板   21. 窗子   22. 通风口   23. 炉子   24. 壁炉   25. 暖气   26. 卧室   27. 客房   28. 客厅  29. 书房   30. 厨房   31. 饭厅   32. 洗澡间   33. 厕所   34. 家具   35. 床   36. 衣柜   37. 衣橱   38. 书架   39. 桌子   40. 椅子    41. 凳子   42. 长靠背椅   43. 长沙发   44. 扶手椅   45. 地毯   46. 坐垫   47. 细木工   48. 家具匠   49. 木工用具   50. 斧子   51. 锯子   52. 刨子   53. 凿子   54. 锯   55. 刨   56. 凿   57. 雕   58. 塑料   59. 金属   60. 管子

 

II.将下列句子译成汉语:

1. Kiam mi envenis en la ĉambron, li estis skribanta longan leteron.

2. Ĉu vi estis jam tagmanĝinta, kiam mia frato alvenis?

3. Mi estas traleginta la libron, tial mi scias ĉion en ĝi.

4. Mia fratino estis ekironta, kiam mi venis al ŝi hieraŭ matene.

5. Fininte mian laboron, mi estis ironta al mia amiko, sed li telefonis (打电话告诉),ke li estas venonta al mi.

6. Ĉu morgaŭ vi estos fininta tion? ----Ne, sinjoro instruisto, mi ne estos fininta tiun taskon morgaŭ, ĉar ĝi estas tre malfacila.

7. Kvankam li estas jam plenkreskinta, tamen li ankoraŭ estas tiel naiva.

8. Se ni estus jam geedziĝintaj, ni nun ĝuus feliĉan vivon.

9. Mi pensas, ke mi povus esti fininta ĉion, se vi ne venus malhelpi min intertempe.

10. Kial vi ne venis al mi hieraŭ vespere? ----Ĉar laborinte ĝis la oka horo, mi estis tro laca, kaj eĉ ne estus havinta tempon por iri al vi.

11. La libro estis donacita de li al Johano.

12. La arbo estis desegnita granda de li.

13. Eĉ malsaĝulo, se li silentas, estas rigardata kiel saĝulo.

14. Kio estas lernita, ne estas perdita.

15. Estu trankvila, mia tuta ŝuldo estos pagita al vi baldaŭ.

16. Mi sciigas, ke de nun la ŝuldoj de mia frato estos pagata de mi.

17. Kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita.

18. Mia plumo ne estus nun tiel longe serĉata, se ĝi ne estus tiel lerte kaŝita de vi.

19. Ĉu ĝi estas nove konstruita domo? ----Ne, mi opinias ke ĝi estas jam konstruita de multaj jaroj.

20. Ĉu via kuko jam estas tute manĝita? ----Jes, la knaboj ĝin manĝis tute.

 

III. 在不改变句义的前提下将下列复杂时态的句子改为简单时态的句子。

1. Mi estas leganta la leteron.

2. Mi estas leginta la leteron.

3. Mi estas legonta la leteron.

4. Kiam li venos al mi, mi estos leginta la libron.

5. Mi estis skribanta al li la leteron, kiam li alvenis.

6. Kiam vi vidis min en la salono, li estis rakontinta al mi la historion.

7. Li estis falinta, kiam mi alkuris.

8.La suno estas subironta.

9.Kiam li estos skribinta la leteron, mi revenos.

 

IV. 将下列句子译成汉语:

1. La tajlorino faros veston al mia kuzino.

2. Mia vizito faris al li plezuron.

3. Ĉu Maria ne volis fari agrablaĵon al sia bofratino?

4. La suno faras el ili negrojn.

5. Fervojo, aeroplano (飞机) kaj radio faris la teron malgranda, kaj la gepatra lingvo sola ne plu sufiĉas por la interrilatoj inter la homoj kaj popoloj.

6. Sesdek sekundoj faras unu minuton, kaj unu minuto konsistas el sesdek sekundoj.

7. La lumo de lampo faras videblaj la literojn (字母) sur la tabulo.

8. Du homoj povas pli multe fari ol unu.

9. Oni povas fari ĉion per la dek fingroj de siaj manoj.

10. Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin.

11. Cent jaroj faras jarcenton.

12. Du botoj faras paron.

13. Kritiki (批评) estas facile, fari malfacile.

14. Pli bone estas ne fari, ol erari.

15. Inter diro kaj faro estas maro.

16. Faro farinton rekomendas.

17. Se guto al guto aliĝas, maro fariĝas.

18. Nevo de papo (罗马教皇) facile fariĝas kardinalo.

19. Ne laciĝos mano, ne fariĝos pano.

20. La reĝo farigis por si kronon (王冠) el oro.

 

V. 将下列各句译成汉语,注意句中介词的用法:

AL

1. Li aliĝis al la esperantista grupo.

2. En sia maljuneco li sin donis al nia afero.

3. Li kisis al ŝi la vangojn.

4. La mastrino estis afabla al ĉiuj.

5. La kelnero malfermis la pordon al ŝi.

6. De tempo al tempo li ĵetis rigardon al la horloĝo.

7. Al la fiŝo ne instruu naĝarton.

8. Tio tute ne venis al mi en la kapon.

9. Li premis al mi la manon.

10. Kio okazis al vi?

11. La ĝemeloj similas unu al la alia.

12. Dank’ al via klopodo ni sukcesis.

13. Li sentis amon al Maris.

14. Jen estas letero al vi.

ANSTATAŭ

1. Li donis al mi teon anstataŭ kafo.

2. Vi batis Luizon anstataŭ bati Paŭlon. (或 Vi batis Luizon anstataŭ Paŭlon.)

3. La lernado de multaj lingvoj plenigas la memoron per vortoj anstataŭ per faktoj(事实).

4. Nenio anstataŭas la sanon.

5. Li anstataŭos min, kaj oni anstataŭos lin per via frato.

ANTAŬ

1. Mi neniam kaŝis antaŭ vi eĉ la plej malgrandan sekreton.

2. Antaŭ ĉio oni devas plenumi sian taskon.

3. La pliboneco de Esperanto antaŭ Volapuko (伏拉普克语) estas ekster dubo.

4. Ne ĵetu perlojn (珍珠) antaŭ la porkojn (猪).

5. Antaŭ la pluvego ofte tondras kaj fulmas.

6. Revenu antaŭ ol vesperiĝos.

7. Ni devas ĉiam antaŭeniri, ne timante la malhelpojn.

8. Uzu tempon estantan, antaŭvidu estontan, memoru estintan.

9. Ŝi staras malantaŭ la pordo.

APUD

1. Super la nigra tabulo pendas la mapo de nia lando, apud la tabulo pendas la mapo de la mondo.

2. Metu la seĝon apud la tablon!

3. Apud propra domo ŝtelisto ne ŝtelas (偷).

4. Ni havos apud niaj gepatraj lingvoj duan lingvon komunan.

ĈE

1. Ili sidas flanko ĉe flanko.

2. La maljunaj geedzoj sidis ĉe sia vespermanĝo.

3. Li ne povas teni ĉe si sekreton.

4. Mi ne loĝas ĉe mia frato, mi loĝas aparte, sed mia loĝejo estas apud la lia.

5. Je la lasta fojo mi vidis lin ĉe vi.

6. Li estas profesoro ĉe la universitato.

7. Tia eraro estas tre ofte renkontata ĉe komencantoj.

8. Tie estas pli altaj montoj ol ĉe ni.

9. Li koleriĝas ofte ĉe la plej malgranda bagatelo.

10. La vagonaro haltos dekminutojn ĉe tiu stacio.

11. Morgaŭ mi iros ĉe mian onklon,

12. Li dormas ĉe malfermitaj fenestroj.

13. Li ne kuraĝis paroli ĉe la alesto de la mastro.

14. La Esperantan vortaron havu ĉiam ĉemane.

15. Li malaperis ĉe la koka krio.

16. Ĉe la tagmezo mi lin renkontis.

 

VI. 说出下列派生词的意思(可查阅词典):

A. aldoni, alesti, alfari, aliri, alkalkuli, alkonduki, alkuri, alligi, almeti, alnomo, alparoli, alporti, alpremi, alprunti, alteriĝi, altiri, altranĉi, alveni, alvoko, aligi, aliĝi.

B. antaŭbrako, antaŭĉambro, antaŭdiri, antaŭhieraŭ, antaŭhistorio, antaŭiri, antaŭlasta, antaŭlegi, antaŭnomo, antaŭpagi, antaŭparolo, antaŭsciigi, antaŭsento, antaŭsigno, antaŭtagmezo, antaŭtempa, antaŭtuko, antaŭurbo, antaŭveni, antaŭvidi, antaŭa, antaŭaĵo, antaŭe, antaŭeco, antaŭen, antaŭeniri, antaŭulo.

C. apudbordo, apudesti, apudmara, apudmeti, apudvoja, apuda, apude.

 

VII. 给下列两篇短文加上标点,并在必要的地方将小写字母改为大写字母:

1

dum religia (宗教的) leciono la instruisto klarigis ke dio estas ĉie ĉeestanta kaj ke li ĉion scias tio ne estas vera sinjoro instruisto interrompis (打断…的讲话) lin la eta Joĉjo ĉar ne vidante adamon (亚当) kaj evan (夏娃) kiuj ŝtelis kaj manĝis la malpermesitan frukton kaj kaŝiĝis li demandis adamo kie vi estas

2

grabowski (格拉波斯基,世界语早期著名诗人和翻译家) konatiĝis (结识) kun juna virino li ofte deklamis (朗诵) en Esperanto ion al ŝi ĉe la orelo

iun vesperon la mastrino diris al li

sinjoro bonvolu deklami ian versaĵon en via fama lingvo Esperanto vi ĉiam parolas pri ĝi sed neniam per ĝi

grabowski deklamis kiam li finis iu ĉestanto diris

sed ĝi estas ja terure malbelsona

mi petas pardonon sinjoro la kulpo (过错) troviĝas ne en Esperanto sed en mi ĉar mi deklamis itale poemon de fama itala poeto