第13课作业

EKZERCOJ

 

I. 填入缺少的字母:

1. Ĉi … en la mondo amas manĝi fruktojn.

2. Ĉu vi restis hejme aŭ forvojaĝis i…?

3. Mi ne scias, ki… li loĝas.

4. Kiu laboras ti…?

5. Mian ŝlosilon mi jam serĉis ĉi…, sed ne trovis.

6. Mi neni… povas kompreni vian parolon.

7. Mi ĉi… preferas frukton al viando.

8. Unu malsaĝulo povas starigi ti… da demandoj diversaj, ke ne povas ilin respondi cent saĝuloj.

9. Ki… vi hodiaŭ tiel malĝojas?

10. Mi konas lin, ti… li estas mia konato.

11. Tiu ĉi tago restos por mi ĉi… memorinda.

12. Neni… forgesu min, mia kara!

13. Ki... plaĉis al vi la tagmanĝo?    

14. Ki… mi venis al li, li dormis.

15. Mi perdis ĉi… da mono.

16. Vi estas tro malgaja, tial vi devas i… vin amuzi.

17. Ki… estas duoble sep?

18. En la dezerto (沙漠) neni… sin trovas akvo.

19. Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis i… vian leteron.

20. Post la vespermanĝo mi estos libera, kaj ti… mi povos promeni kun vi.

 

II. 将下列句子译成汉语:

1. Ial mi venis al vi, sed mi forgesis kial.

2. Mi havas tiom da libro, ke mia tablo ne povas teni ilin.

3. Vi prenu, kiom vi bezonas.

4. Mi serĉas mian horloĝon ĉie, sed nenie mi povas ĝin trovi.

5. Vi neniel povas malhelpi min.

6. Mi iam renkontis vin ie, sed mi ne plu memoras kie.

7. Vi estas tro laca, tial vi devas iom ripozi.

8. Kiam fratoj batalas, fremdulo ne eniĝu.

9. Kien kudrilo iras, tien fadenon (线) ĝi tiras.

10. Ne ĉiam daŭras malbona vetero.

11. Mia avo nenial koleras.

12. Neniam mensogu (说谎), ĉiam duru la veron.

13. ĉu mi povas iel helpi al vi?

14. Li kuras tiel rapide, kiel vi.

15. Tiam, kiam li alvenis, ŝi jam enlitiĝis.

16. Ili ĉiel solvis la enigmon.

17. Li havas ĉiom, kaj mi neniom.

 

III. 就下列句子划线部分提问:

1. Ni lernas en la klasĉambro.

2. La gastoj alvenis.

3. Post tri tagoj mi lin vizitos.

4. Li prenis plumon por skribi.

5. Mi ŝatas legi tiun libron.

6. Li estas kuracisto.

7. Kutime oni manĝas tri fojojn ĉiutage.

8. ŝi laŭte kantis la kanton <La Espero>.

9. Hieraŭ vespere mi legis la libron, kiun mia amiko pruntedonis al mi.

10. Ili sidas kaj babilas tie.

11. Mia patro vojaĝos al Pekino.

12. Mi metis en la supon 3 kurejojn (汤匙) da salo.

13. La eŭropano manĝas viandon per forketo (叉子) kaj tranĉilo.

14. Hieraŭ mi ne iris al ŝi pro pluvego.

 

    IV. 用下列副词各造一个句子:

iam, ĉie, kial, iom, kiel, tial, ĉiam, tiom, neniam, tiel, nenie

 

V. 仿照例句译文将下列各句译成汉语:

A. 例:Li ŝajnas multescia homo. 他看起来像一个很有学问的人。(或他似乎是一个很有学问的人。)

1. Li ŝajnas bonkora.

2. ŝi sajnas lerta knabino.

3. Li ŝajnas fali teren.

4. Ŝiaj okuloj ŝajnas larmantaj.

B. 例: Mi lernis multajn aferojn, kaj tamen ŝajnas al mi, ke mi scias nenion. 我学了很多东西, 然而我好像还是什么都不懂。(或:然而我还是觉得什么都不懂。)

1. ŝajnas al mi, ke la du lastaj kantoj ne estas belaj.

2. Al li ŝajnas, ke ili estas pravaj.

3. Subite ŝajnas al li, ke ies (某人的) mano tuŝetis lian kapon.

C. 例:Nia ĝojo kaj entuziasmo eble ŝajnos al ili naiva kaj infana. 我们的欢乐和热情在他们看来也许是天真幼稚的。 (或:他们也许觉得我们的欢乐和热情是天真幼稚的。)

1. Ĉiu foje, kiam mi vidas vin, vi ŝajnas al mi pli kaj pli bela.

2. Tiu urbo ŝajnis al mi kvazaŭ ĝardeno.

Ĉ. 例:Ĝi ne estas tiel granda, kiel ŝajnas. 它并不像看起来那样大。

1. Li ne estas tiel maljusta, kiel ŝajnas.

2. La afero ne estas tiel simpla, kiel ŝajnas.

D. 例:La afero, kiel ŝajnas, nun iras en ordo. 看来事情进行的很正常。

1. Vi estas, kiel ŝajnas, en tre bona humoro.

2. Tiu festeno, kiel ŝajnas, faris fortan impreson sur lin.

E. 例:Vi jam ĉion scias, ŝajnas al mi.  我看,(或:我觉得,我认为)你已经什么都知道了。

1. Vi larmas, ŝajnas al mi.

2. Li dormas ankoraŭ, ŝajnas al mi.

F. 例:La maljunulino, ŝajnas, estas pli ol sepdekjara. 那位老太太看起来有七十多岁。

1. Via fratino, ŝajnas, estas bonega knabino.

2. Tiaj, ŝajnas, oni nomas vin.

 

VI.将下列句子译成汉语:

1. En la korto ludas infanoj.

2. Mia fratino preferas ludi piano.

3. Mi petas ŝin ludi por mi dancmuzikon.

4. La vento ludas kun la haroj de la knabino.

5. Sur la ŝnuro (绳子)pendas fiŝoj.

6. Sur la muro pendas la portreto (肖像)de mia avo.

7. Ŝiaj haroj pendas malsupren sur la ŝultroj.

8. Jen ekaperas hundo kun pendanta lango.

9. La afero pendas ankoraŭ en la aero.

10. Li staras tie kun pendanta kapo.

11. La filo dependas de sia patro.

12. La honoro de ĉiu homo dependas de liaj agoj kaj paroloj.

13. La sorto de la homo dependas ne de Dio (上帝), sed de li mem.

14. Ĉio dependas de tio, kiel oni konsideras (考虑)la aferon.

15. De vi dependos, ĉu ni veturu al Nankino aŭ restu hejme.

16. Li trinkis ĝisrande plenan glason da kafo.

17. Sur la tablo staras glaso plena de akvo.

18. La teksto estas preskaŭ nelegebla, ĉar ĝi estas plena de eraroj.

19. Plena de feliĉo ŝi sidis apud sia amato.

20. La plena luno pendas alte en la ĉielo.

21. Plenajn ses jarojn mi laboris en tiu fabriko.

22. Tiu knabo kun plenaj vangoj estas tre aminda.

23. Ŝi plene pardonis min.

24. La siringoj (丁香花) plenigis la aeron per dolĉa bonodoro.

25. La novaĵo plenigis lin per ĝojo.

26. Antaŭ ĉio gravas via sano.

27. Antaŭ ĉio, lernu diligente kaj persiste.

28. Lin demandu, antaŭ ĉio, ĉu li venos aŭ ne.

29. Mi sentas la devon antaŭ ĉio danki la legantaron.

30. La itala lingvo devenas de la Latina (拉丁语).

31. La hungaroj devenas origine de la popolo mongola.

32. Li estas usonano de ĉina deveno.

 

VII. 将下面的故事译成世界语:

金钱和正义

一天,国王问阿凡提(Afanti):“要是你面前一边是金钱,一边是正义,你选择哪一样呢?”

“我当然要金钱,”阿凡提回答说。

“你说什么,阿凡提!”国王说,“要是我呀,我就要正义,因为找到金钱要比找到正义容易得多。”

“啊,陛下(Via Majesto),” 阿凡提说,“因为我已经有了正义,我才选择金钱。而你有的是金钱,但没有丝毫正义,所以你选择正义。”