第11课作业

EKZERCOJ

 

I. 用适当的介词填充:

1. Tio estas      mi nekomprenebla.

2. Mi promenis      la pluvo.

3. Mi demandis ŝin      kio ŝi ploras.

4. La malsanulo tremas      febro.

5.      gutoj malgrandaj maro ne ekzistus.

6. Ili parolis      Esperanto.

7.      tri semajnoj li forveturis Anglujon.

8. Ili dividis      si la rikolton.

9. Petro rakontis      Paŭlo belan historion.

10. Mi vidis      la fenestro fraŭlinon M.

11. Ni restas tie ĉi      ŝia ordono.

12.Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn (公里)      longo.

13. Mi pruntedonis      ŝi la libron.

14. La kamparanoj ĉesis labori      la sunsubiro.

15. Mi ne konsentas      vi      tiu demando.

16. Li dividis la teron      sia frato.

17. Ili venis      iu grava afero.

18. la vilaĝanoj laboras      la kampoj, la laboristoj laboras      la fabrikoj.

19.      kafo li donis al mi teon.

20. La ponto (桥) estas longa      20 metroj.

21. La tranĉilo estas akra, tial mi povas facile tranĉi      ĝi.

22. Ŝi petis      li iom      akvo.

23. Mi diris al vi nenion alian      la pura vero.

24.      niaj kapoj brilas la suno.

25.      ĉiuj fratoj li estas la plej saĝa.

26. Tio estas tre grava     mi.

27. Li ne forgesos ŝin      sia morto.

28. Ĉi tie mi ofte renkontiĝas      ŝi.

29. Niaj gepatroj zorgas      ni.

30. Li ŝuldas sian sanon      gimnastika ekzercado.

 

II. 将下列句子译成汉语,注意句中介词的用法:

1. Superjaro havas 366 tagojn anstataŭ 365, kiel la ordinara jaro.

2. Hundo povas boji (吠) eĉ kontraŭ la reĝo.

3. Ŝi prunteprenis de mi la libron.

4. Birdoj flugis preter la turo (塔)。

5. De majesta ĝis ridinda estas nur unu paŝo.

6. Mi estas la plej feliĉa homo sub la suno.

7. Morti pro la patrujo estas agrable.

8. Ŝia vizito faris al li plezuron.

9. Ili forte diferencas inter si per valoro.

10. La negroj diferencas de eŭropanoj nur per la koloro.

11. Mi ridas je lia naiveco.

12. Fleksu arbon dum ĝia juneco.

13. Tio estas super mia kapablo.

14. La birdo flugis trans la riveron, ĉar trans la rivero sin trovis aliaj birdoj.

15. En ĉiu malbono estas iom da bono.

16. Mi petas lin pri pardono.

17. Ne laŭdu la tagon antaŭ la vespero.

18. Ne ekzistas regulo sen escepto.

19. Ĉe tro ĝentila (有礼貌的) ekstero mankas sincero.

20. La okulo estas spegulo de la koro.

21. Inter voli kaj fari estas granda diferenco.

22. La infano havas sur si tre vastan veston.

23. Ne gutas mielo (蜜) el la ĉielo.

24. Ili veturis tra la Eŭropo.

 

III. 说出下列派生词的意思 (可查阅词典):

1. librejo, trinkejo, kafejo, promenejo, lernejo, gastejo, kursejo, manĝejo, loĝejo, vestejo, batalejo, gimnastikejo, renkontejo, plantejo, lavejo, trairejo, fumejo, necesejo, monŝanĝejo, grenejo, profundejo, dormejo, restadejo, malriĉulejo, kuirejo, naskiĝejo, ĉevalejo

2. kredema, legema, lernema, amema, diskutema, enviema, skribema, dubema, timema, aĉetemulino, babilemulo, manĝema, koleremulo, dormema, falsema, verema, komprenema, moviĝema, sciema, silentema, zorgema, vivema, superema, starema, sentema.

3. skribilo, flugilo, dormigilo, sendolorigilo, kombilo, kaptilo, hakilo, balailo, fosilo, kolorilo, ŝtonĵetilo, pesilo, pezilo, resanigilo, laŭtparolilo, litkovrilo, lumilo, haltigilo, kondukilo, portilo, fajrilo, batilo, batalilo, invitilo, manĝilo, kuracilo, tranĉilo, ŝlosilo (ŝlosi 锁,锁闭)

4. ridinda, kredinda, laŭdinda, puninda, leginda, mirinda, priparolinda, rezervinda, lerninda, timindaĵo, pripensinda, bedaŭrinda, diskutinda, enviinda, rimarkinda, admirinda, vidinda, honorinda, skribinda, vizitinda, nedankinda.

 

IV. 将下列句子译成汉语:

1. La domo, en kiu oni lernas, estas lernejo, kaj la domo, en kiu oni preĝas (祈祷),estas preĝejo.

2. Tro elektema homo ricevas nenion.

3. Tiu ĉi grava tago restos por mi ĉiam memorinda.

4. Lia edzino estas tre laborema kaj ŝparema, sed ŝi ankaŭ tre babilema kaj kriema.

5. Ŝia edzo estas tre ekkolerema, tamen li estas tre pardonema, li ne portas longe la koleron kaj li tute ne estas venĝema.

6. Li estas tre kredema, eĉ la plej nekredeblajn aferojn, kiujn rakontas al li la plej nekredindaj homoj, li tuj kredas.

7. La indon de sano oni konas nur tiam, kiam oni ĝin perdis.

8. Konscienco (良心,道德心) trankvila estas bona dormilo.

9. Ni ŝuldas grandan dankon por tiu valorega libro al la laborema redaktoro (编辑).

10. Ni, gejunuloj el malsamaj landoj, ŝuldas nian interkompreniĝon al nia komuna lingvo Esperanto.

 

V. 根据答句提问:

…? La ĉefurbo de Japanio estas Tokio.

…? La plej longaj riveroj de Afriko estas Nilo (尼罗河) kaj Kongo (刚果河).

…? Danubo (多瑙河) enfluas en la Nigran Maron.

…? La plej granda fizikisto de la 20a jarcento (世纪) estas Ejnstejn (爱因斯坦).

…? Mi tre ŝatas la poemojn de Puŝkin (普希金).

…? Nun mi legas.

…? Jes, mi jam leĝis ĝin.

…? Hieraŭ vespere mi vidis la filmon (电影).

…? Mi estas 19-jara.

…? Mia fratino estas 21-jara.

…? Ŝi estas studentino.

…? Ŝi studas lingvojn.

…? Jes, ankaŭ Esperanton ŝi lernas, sed ne en la universitato.

…? Mi havas du fratojn.

…? Ili ambaŭ lernas en mezgranda lernejo(中学).

 

VI. 用适当的介词填空:

DU AMIKOJ KAJ URSO (熊)

Du amikoj vojaĝis kune      arbaro. Iu      ili diris      la alia: “Se ni renkontos sovaĝan(野的) beston, ni helpu unu la alian, ĉu bone?”

“Bone,” respondis lia amiko, kaj ili daŭrigis la vojaĝon.

Subite aperis granda urso      arbego. La homo, kiu diris, ke li helpos sian amikon, tuj grimpis _____ altan arbon kaj kaŝis sin      la folioj (树叶). La alia, kiu ne estis kapabla grimpi, povis fari nenion alian ol kuŝiĝi      la tero kaj fermi siajn okulojn      ŝajnigi sin mortinta.

La urso alproksimiĝis kaj priflaris lian kapon. Ĝi almetis sian nazon     lia orelo kaj lia buŝo. Li kuŝis senmove kaj retenis sian spiradon (屏住呼吸). Poste ĝi foriris, ĉar neniu urso volas tuŝi mortintan homon.

Kiam la urso jam estis for, la homo malsupreniris      la arbo kaj demandis sian amikon ______ rideto.

“Kion la urso diris      vi, kiam ĝi almetis sian buŝon      via orelo?”

“Li diris: Ne fidu (信任) tiun, kiu forlasis (离开) vin tiam, kiam vi falis      danĝeron(危险)!” respondis lia amiko.

 

VII.将下列短文译成世界语:

最初的历法是阴历。由于阴历不如阳历精确,所以现在世界上许多国家已不再使用阴历了。阳历是一种按照地球绕太阳的运行计算和划分时间的系统。我们现今所使用的阳历是格列历。格列历一年有365天,分为12个月。一、三、五、七、八、十、十二月每月31天,四、六、九、十一月每月30天,二月只有28天。闰年是366天,闰日加在二月上。每四年闰年一次,但逢百之年除每隔四百年的年份外不闰年。